Regulaminy

Home|Regulaminy

Ogólny regulamin usług świadczonych przez firmę eBiznes.pl (wcześniej sStore) – Ogólne Warunki Umów.

 

1. Postanowienia wstępne

 

Ogólne Warunki Umów określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez eBiznes.pl (wcześniej sStore) z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 11 lok. 1, NIP 577-180-37-97, Regon: 241063904.

a) Klientem jest podmiot zawierający z firmą eBiznes.pl (wcześniej sStore) umowę o świadczenie usługi.

b) Konsument to Klient zawierający umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

c) Abonentem jest podmiot, na rzecz którego jest już zarejestrowana lub ma zostać zarejestrowana domena internetowa lub inne usługi takie jak: Sklep internetowy, Strona WWW, kreator stron, pasaż internetowy, hosting lub usługi pozycjonowania i reklamy.

d) Usługi – usługi świadczone przez firmę eBiznes.pl na rzecz Klienta na podstawie umowy zawartej z Klientem w oparciu o Regulamin.

e) Usługodawca – firma eBiznes.pl (wcześniej sStore), z siedzibą w Częstochowie, przy ul Wały Dwernickiego 11 lokal 1.

f) Regulaminy oznaczają wzorce umowne dla poszczególnych usług oferowanych przez firmę eBiznes.pl (wcześniej sStore), których zaakceptowanie jest niezbędne do zamówienia i korzystania z tych usług.

g) Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, które jest niemożliwe do przewidzenia i mimo dołożeniu należytej staranności niemożliwe do zapobieżenia.

h) Dostępność usługi to widzialność usługi na pierwszym routerze poza siecią internetową firmy eBiznes.pl (wcześniej sStore). Gwarancja Dostępności Usługi dotyczy wszystkich urządzeń należących i zarządzanych przez firmę eBiznes.pl (wcześniej sStore). Przerwy dotyczące obsługi i konserwacji systemu są wliczone w czas dostępności usługi.

i) Okres abonamentowy to jest okres czasu, na który jest udostępniana Klientowi usługa, przy czym nie jest on dłuższy od czasu określonego w cenniku i elektronicznym wniosku zamówienia usługi. Okres Abonamentowy jest to maksymalny okres czasu, w którym jest możliwość wykorzystania parametrów usługi określonych w opisie usługi, oczywiście jeżeli parametry te zostały określone dla danej usługi.

j) Okres próbny – okres testowy – jest to okres czasu, na który wybrana przez Klienta usługa jest udostępniana Klientowi bezpłatnie. Długość Okresu Próbnego – Okresu Testowego – jest określona w specyfikacji usługi.

k) Treść umowy między firmą eBiznes.pl (wcześniej sStore) a Klientem określają każdorazowo Ogólne Warunki Umów, a także odpowiednie Regulaminy dla poszczególnych usług (jeżeli takie istnieją) oraz dla danej usługi specyfikacje, parametry bezpieczeństwa i inne dokumenty, o których mowa w Regulaminach (jeżeli są przewidziane dla danej usługi). Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią tych dokumentów, dotyczącej zamówionej usługi i je akceptuje.

l) Do korzystania z usług świadczonych przez firmę eBiznes.pl (wcześniej sStore) potrzebne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową np. Chrome, Firefox, Opera, Edge, IE w aktualnych wersjach lub przeglądarek innych firm.

m) Klient nie będący konsumentem wyraża zgodę na wykorzystywanie przez firmę eBiznes.pl (wcześniej sStore) swoich danych w celach promocyjnych, reklamowych oraz badaniu rynku a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego znaków firmowych w listach referencyjnych chyba, że zgłosi przeciwne zastrzeżenie.

n) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
o) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze informacyjnym, reklamowym i handlowym.

p) Wszelkie pojęcia zdefiniowane w Ogólnych Warunkach Umów mają to samo znaczenie w innych Regulaminach Usług chyba, że co innego wynika z zapisów tych Regulaminów.

 

 

2. Zawarcie umowy i Ogólne Warunki Umów

 

a) W celu złożenia zamówienia i zarządzania usługami świadczonymi przez firmę eBiznes.pl (wcześniej sStore) na rzecz Klienta niezbędne jest założenie przez Klienta konta w systemie informatycznym udostępnionym przez firmę eBiznes.pl (wcześniej sStore) zwanym Panelem Klienta.

b) Klient może zawrzeć z eBiznes.pl umowę o bezpłatne świadczenie Usług – Okres Próbny / Okres testowy – wynoszący  od 14 dni d0 30 dni. Usługi testowe – usługi w okresach próbnych – są darmowe, a testowanie usług nie zobowiązuje do zawarcia usług odpłatnych. Klient może zakończyć usługę testowania w każdej chwili lub po zakończeniu usługi. Umowa o świadczenie Usług przez okres testowy ulega rozwiązaniu wraz z upływem okresu testowego, wraz z zawarciem przez Klienta umowy o świadczenie odpłatnych Usług, albo niezwłocznie po złożeniu rezygnacji przez Klienta z korzystania z Usług w ramach okresu testowego.

b) Klient, rejestrując swoje konto w Panelu Klienta wpisuje unikalny identyfikator oraz hasło służące do korzystania z Panelu Klienta. Klient zobowiązany jest do nieujawniania danych osobom trzecim i ponosi odpowiedzialność za skutki ujawnienia identyfikatora lub hasła.

c) Firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych i uzasadnionych kroków w celu ochrony danych przed dostępem i ingerencją osób trzecich.

d) Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych w procesie zakładania konta – rejestracji usługi. W przypadku stwierdzenia, że dane wpisane przez Klienta są nie prawdziwe firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) ma prawo usunąć konto w Panelu Klienta wraz z zamówionymi usługami i wypowiedzieć tym samym wszystkie łączące ją z Klientem umowy dotyczące usług zamówionych w ramach tego usuniętego konta. Przed usunięciem konta i wypowiedzeniem umów firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) wezwie Klienta do poprawienia lub uzupełnienia danych wysyłając wezwanie na adres e-mail podany w Panelu Klienta.

e) Firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta niezbędnych do wykonania usług. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu podczas zakładania konta – rejestracji usługi – jest dobrowolne, lecz konieczne w celu założenia konta w Panelu Klienta i świadczenia usług przez firmę eBiznes.pl (wcześniej sStore) .

f) Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia za pomocą Panelu Klienta a także do zgłoszenia żądania usunięcia tych danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji usługi, dla której zostały zebrane.

g) Firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) ma prawo, w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania, przekazać dane osobowe Klienta następującym podmiotom:

– Consulting Service Sp. z o.o. ul. Domaniewska 35A lok.1B, 02-672 Warszawa, NIP: 521-365-25-80, Regon:146792077, KRS: 0000472592 (rejestracja domen)

– PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186 (płatności elektroniczne)

h) Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez podmioty wymienione powyżej dobrowolne, lecz może być niezbędne do wykonania usługi lub dokonania płatności elektronicznych.

i) W przypadku Klientów, którzy są osobami fizycznymi i są Konsumentami firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) ma prawo zażądać dostarczenia kopii dokumentu, które mogą potwierdzić tożsamość Klienta. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość musi pozwalać na odczytanie imienia i nazwiska, numeru PESEL lub innego numeru ewidencyjnego, serii oraz numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość a także adresu zamieszkania. Klient przed dostarczeniem wyżej wymienionych kopii jest zobowiązany do zamazania wszystkich innych danych znajdujących się na dostarczonych dokumentach, przede wszystkim zamazaniu: swojego wizerunku, nazwiska rodowego, imion rodziców, miejsca urodzenia, kolor oczu oraz wzrostu.

j) Od Klientów, którzy nie są Konsumentami firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) ma prawo zażądać dostarczenia dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej lub innych danych potwierdzających status prawny Klienta.

k) Klient akceptując Ogólne Warunki Umów oświadcza, że został poinformowany o celu i zakresie zbierania i przetwarzania danych przez firmę eBiznes.pl (wcześniej sStore) oraz podmioty wymienione powyżej a także o prawie wglądu do swoich danych i ich poprawienia, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).

 

 

3. Obowiązki i odpowiedzialność firmy eBiznes.pl (wcześniej sStore)

 

a) Firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) zobowiązana jest świadczyć usługi z należytą dbałością i starannością.

b) W związku ze świadczonymi dla Klienta usługami firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

– trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn niezależnych od firmy eBiznes.pl (wcześniej sStore), w tym także na skutek wystąpienia Siły Wyższej,

– utraconych przez Klienta korzyści finansowych i innych,

– trwałej lub czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich za pomocą, których usługa jest świadczona,

– skutków wykorzystania świadczonej usługi w sposób niewłaściwy,

– skutków naruszenia przez Klienta postanowień umowy o świadczenie usługi,

– skutków udostępnienia przez Klienta jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi,

– skutków wykorzystania informacji dostępowych do usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie ich na skutek ujawnienia przez Klienta albo na skutek słabego zabezpieczenia informacji przez Klienta przed dostępem takich osób.

– niedostarczenia wiadomości e-mail skierowanych do Klienta lub Użytkowników lub wysyłanych przez te osoby w przypadkach, gdy wiadomości te stanowią niezamówioną informację handlową lub w innych przypadkach blokady dostarczania wiadomości, wskazanych w specyfikacji danej usługi.

– za szkody wynikające z udostępnionych treści (tekstów, dźwięków, wideo i obrazów) testowego Sklepu internetowego lub testowej Strony WWW oraz błędnej konfiguracji Usługi przez Klienta.

c) Odpowiedzialność firmy eBiznes.pl (wcześniej sStore) względem Klienta w związku ze świadczoną na jego rzecz usługą jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta z tytułu świadczenia tej usługi.

d) Postanowienia z pkt. 3. b. pozycja druga i trzecia oraz pkt. 3.c nie znajdują zastosowania do umowy zawartej z Konsumentem.

 

 

4. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

 

a) Klient zobowiązany jest do informowania firmy eBiznes.pl (wcześniej sStore) o zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń ich oraz zmianach kontaktowego adresu poczty e-mail. Brak powiadomienia firmy eBiznes.pl (wcześniej sStore) o zmienionych danych będzie skutkowało doręczeniem pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.

b) Klient zobowiązany jest do terminowego płacenia za zamówione usługi.

c) Klient zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych osobowych przy zamawianiu usług.

d) Klient zobowiązany jest naprawić firmie eBiznes.pl (wcześniej sStore) wszelkie szkody, które poniesie firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) w związku z korzystaniem z usługi przez Klienta z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich.

e) Klient zobowiązuje się do współdziałania z firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) w ewentualnych sporach sądowych oraz pozasądowych z osobami trzecimi, które będą dochodziły odpowiedzialności od firmy eBiznes.pl (wcześniej sStore) w związku ze świadczonymi usługami na rzecz Klienta.

f) Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wprowadzanie i utrzymywanie treści, oferty handlowej oraz zdjęć prezentowanych w Sklepie internetowym lub na Stronie WWW, a także za treść przekazywanych informacji handlowych, w tym przestrzeganie praw autorskich do zdjęć. Zabronione jest prezentowanie i reklamowanie informacji handlowych oraz treści dotyczących towarów i usług zakazanych przez prawo lub pochodzących z przestępstw. W przypadku naruszenia powyższych zobowiązań, usługodawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy klienta.

g) Wszelkie dane wprowadzone przez Klienta w ramach korzystania z usługi, a w szczególności dane wprowadzone oraz prezentowane w Sklepie internetowym lub na Stronie WWW, stanowią własność klienta, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzane i prezentowane przez Klienta w ramach korzystania z Usługi, a w szczególności Sklepu internetowego czy Strony WWW.

 

 

5. Obowiązek przestrzegania prawa

 

a) Klient zobowiązany jest do korzystania ze świadczonych przez firmę eBiznes.pl (wcześniej sStore) usług w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz nienaruszający praw osób trzecich a także przepisów obowiązującego prawa.

b) Klient zobowiązany jest do wykorzystywania w ramach świadczonych usług wyłącznie tych treści, obrazów, dźwięków lub materiałów wideo, do których posiada pełne prawa autorskie lub odpowiednie licencje. Klient nie może korzystać z treści dostarczonych w ramach testowania usługi, ani sugerować się nimi przy tworzeniu własnych materiałów, chyba że są one wyraźnie oznaczone jako dostępne do takiego wykorzystania przez Usługodawcę. Naruszenie tego zobowiązania może skutkować odpowiedzialnością prawną i natychmiastowym rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym.

c) W przypadku otrzymanej wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze korzystania z usługi przez Klienta, firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) ma prawo uniemożliwić dostępu do usługi i zablokować usługę.

d) W przypadku uzyskania przez firmę eBiznes.pl (wcześniej sStore) informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów lub Regulaminem Usługi lub niezgodnie z przepisami prawa, firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać je odpowiednim organom władzy publicznej.

e) Klient zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań użytkowników, którym Klient udostępnia usługę, w szczególności do podania danych umożliwiających identyfikację użytkownika odpowiednim organom władzy publicznej. Klient ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez osoby trzecie, którym Klient udostępnia usługę.

f) Klient oświadcza, że na wszelkie elementy dostarczone przez Klienta na potrzeby realizacji przez firmę eBiznes.pl (wcześniej sStore) na jego rzecz usług w przypadku, których dostarczenie takich elementów jest konieczne (w szczególności utwory graficzne, dźwiękowe i utwory literackie), Klient posiada stosowne licencje lub inne uprawnienia. Firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta do złożenia oświadczenia na piśmie lub w innej formie co do zakresu takich uprawnień. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości firmie eBiznes.pl (wcześniej sStore) przysługuje prawo odmowy wykorzystania dostarczonych elementów.

 

 

6. Dostępność Usługi

 

a) W celu świadczenia usługi z należytą starannością firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) ma prawo do wykonywania aktualizacji oprogramowania na serwerach za pomocą, których świadczona jest usługa.

b) Firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) zastrzega sobie prawo do robienia krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi związanych z obsługą i konserwacją systemu.

c) W przypadku gdy Regulamin danej usługi tak stanowi, firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) gwarantuje dostępność tej usług w trakcie trwania jej Okresu Abonamentowego na poziomie 99,5 % w skali roku. W przypadku wystąpienia przerw w działaniu usługi w trakcie trwania opłaconego Okresu Abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, firma eBiznes.pl (wcześniej sStore), po

pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Klienta, zobowiązuje się do przedłużenia Okresu Abonamentowego usługi o 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw. Firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) nie będzie w inny sposób ponosić odpowiedzialności za Dostępność Usługi w przypadku usług świadczonych na rzecz Klientów nie będących Konsumentami.

 

 

7. Płatności

 

a) Usługi testowe – usługi w okresach próbnych – są darmowe, a testowanie usług nie zobowiązuje do zawarcia usług odpłatnych – klient może zakończyć usługę testowania w każdej chwili lub po zakończeniu usługi.

b) Opłata za świadczenia usługi ustalana jest zgodnie cennikiem usługi znajdującym się na stronach internetowych firmy eBiznes.pl (wcześniej sStore), obowiązującym w chwili zamówienia usługi chyba, że poszczególne Regulaminy Usług stanowią co innego i powinna zostać wniesiona przed upływem terminu wskazanego w proformie. Wnoszone opłaty są niepodzielne i rozliczane są w Okresach Abonamentowych chyba, że co innego wynika z oferty świadczenia konkretnej usługi.

c) Firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług, przy czym taka zmiana nie ma wpływu na ceny usług zamówionych przed ich zmianą.

d) Klient zobowiązany jest do wykonania wpłaty tytułem opłacenia usługi na wskazany przez firmę eBiznes.pl (wcześniej sStore) rachunek bankowy. W przypadku dokonywania wpłaty przez osoby trzecie, na wskazany przez firmę eBiznes.pl (wcześniej sStore) rachunek bankowy, opłata zostanie zaliczona na poczet usługi pod warunkiem wskazania jednoznacznego identyfikatora usługi lub numeru opłacanej faktury proformy. W takim przypadku Klient potwierdza wolę zawarcia umowy, wyrażoną za pośrednictwem osoby trzeciej, która dokonała wpłaty, poprzez korzystanie z usługi.

e) Faktura tytułem świadczenia usługi wystawiana jest na dane Klienta wskazane w Panelu Klienta firmy eBiznes.pl (wcześniej sStore). Faktura jest wystawiana jest w terminie do 7 dni od daty odnotowania wpłaty na koncie firmy eBiznes.pl (wcześniej sStore). Klientowi, który wyraził zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, faktura zostanie wysłana na jego e-mail oraz będzie także udostępniona poprzez Panel Klienta.

f) Datą zapłaty jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym firmy eBiznes.pl (wcześniej sStore).

 

8. Przedłużanie Okresu Abonamentowego

 

a) Przed końcem bieżącego Okresu Abonamentowego firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) poinformuje Klienta za pomocą poczty e-mail o upływie Okresu Abonamentowego oraz o kwocie opłat za przedłużenie okresu świadczenia usługi na kolejny Okres Abonamentowy przesyłając jednocześnie proformę tytułem przedłużenia. Przedłużenie Okresu Abonamentowego jest równoznaczne z zamówieniem usługi.

b) Klient dokonuje przedłużenia Okresu Abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez firmę eBiznes.pl (wcześniej sStore), na podstawie przesłanej proformy, tytułem świadczenia usługi, na kolejny Okres Abonamentowy.

c) Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy nie później niż 7 dni przed upływem Okresu Abonamentowego.

d) Klient dokonując wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy, zaś w przypadku dokonania wpłaty przez osobę trzecią, przystępując do korzystania z usługi, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego Regulaminu świadczenia tej usługi, cennika oraz jeżeli są przewidziane dla danej usługi – specyfikacji, parametrów bezpieczeństwa i innych dokumentów, o których mowa w Regulaminach Usługi i tym samym zawierana jest umowa o świadczenie usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym.

e) Po odnotowaniu wpłaty na rachunku bankowym firmy eBiznes.pl (wcześniej sStore), tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym, okres świadczenia usługi zostanie przedłużony o kolejny Okres Abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego.

f) Brak wpłaty na rachunku bankowym firmy eBiznes.pl (wcześniej sStore) tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym do ostatniego dnia bieżącego Okresu Abonamentowego usługi oznaczać będzie zablokowanie dostępu do usługi począwszy od następnego dnia po zakończeniu bieżącego Okresu Abonamentowego. Klient wyraża zgodę na przechowanie danych zgromadzonych w ramach usługi i usług dodatkowych przez okres kolejnych 6 miesięcy.

g) Jeżeli w terminie 6 miesięcy (w przypadku domeny internetowej 29 dni) od daty zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) zaksięguje wpłatę na rachunku bankowym tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a czas utrzymania usługi przedłużony o kolejny Okres Abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego.

h) Brak wpłaty na rachunku bankowym firmy eBiznes.pl (wcześniej sStore), tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym do 6 miesięcy (w przypadku domeny internetowej do 29 dni) po zakończeniu poprzedniego Okresu Abonamentowego, skutkować będzie usunięciem usługi oraz usług dodatkowych zamówionych do tej usługi oraz rozwiązaniem umowy o świadczenie tej usługi i usług dodatkowych.

i) Jeżeli w czasie Okresu Próbnego – Okresu Testowego – firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) uzyska wpłatę tytułem świadczenia usługi, czas świadczenia usługi zostanie przedłużony do końca kolejnego Okresu Abonamentowego.

j) Brak wpłaty na rachunku bankowym firmy eBiznes.pl (wcześniej sStore) tytułem świadczenia usługi, która jest w Okresie Próbnym – Okresie Testowym – a jej okres się zakończył, powoduje zablokowanie dostępu do usługi i jej usunięcie w ciągu 30 dni. Jeżeli w tym czasie firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) odnotuje wpłatę na swoim rachunku bankowym tytułem świadczenia usługi, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a czas świadczenia usługi zostanie przedłużony do końca kolejnego Okresu Abonamentowego. Jeżeli firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) nie odnotuje w tym czasie wpłaty, usługa oraz usługi dodatkowe zamówione do tej usługi wraz z danymi w ramach nich zgromadzonymi, zostaną usunięte a umowy o świadczenie tej usługi i usług dodatkowych ulegną rozwiązaniu.

 

 

9. Postępowania reklamacyjne dotyczące usług i produktów

 

a) Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać przesłana do firmy eBiznes.pl (wcześniej sStore) w formie pisemnej na adres firmy. Reklamacja powinna i zawierać:

– pełne dane Klienta, dane umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację jako Klienta;

– usługę, której dotyczy reklamacja;

– zarzuty Klienta względem usługi;

– ewentualne żądanie Klienta.

 

b) Reklamacja musi być podpisana przez Klienta lub pełnomocnika reprezentującego Klienta. Gdy reklamacja jest podpisana przez reprezentanta Klienta należy dołączyć dokument, z którego wynika umocowanie.

c) Firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) zobowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie niezwłocznym od daty jej otrzymania, informując czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób ma zamiar rozpatrzyć reklamację albo informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

d) Warunkiem wystąpienia z roszczeniami przeciwko firmie eBiznes.pl (wcześniej sStore) przez Klienta nie będącego Konsumentem jest wyczerpanie przez Klienta drogi postępowania reklamacyjnego.

 

 

10. Okres obowiązywania umowy oraz rozwiązanie umowy

 

a) Umowa o świadczenie usługi zawierana jest na czas określony równy Okresowi

Abonamentowemu. Umowa o świadczenie usługi ulega rozwiązaniu na skutek nieprzedłużenia Okresu Abonamentowego usługi zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Umów.

b) Firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) będzie mogła rozwiązać umowę o świadczenie usługi w przypadku gdy:

– Klient w sposób istotny naruszy postanowienia umowy,

– Klient będzie korzystał z usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem lub określonymi parametrami

– Klient będzie działał na szkodę firmy eBiznes.pl (wcześniej sStore) lub innych klientów firmy eBiznes.pl (wcześniej sStore) lub użytkowników Internetu.

– Klient będzie miał możliwość rozwiązania umowy o świadczenie danej usługi w przypadku gdy:

– Firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) w sposób istotny naruszy postanowienia umowy.

c) Przed rozwiązaniem umowy firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) lub Klient wezwie drugą stronę umowy do zaprzestania naruszeń umowy, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni na zaprzestanie wskazanych naruszeń. Wezwanie musi zostać złożone na piśmie. Niezaprzestanie naruszeń umowy upoważnia drugą stronę umowy do jej rozwiązania.

d) Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej.

 

 

11. Postanowienia końcowe Ogólnym Warunków Umów

 

a) Postanowienia zawarte w tym dokumencie są postanowieniami ogólnymi. Zagadnienia w nim zawarte mogą być regulowane odmiennie przez postanowienia szczegółowe zawarte w Regulaminach dla poszczególnych usług.

b) Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, poprzez złożenie firmie eBiznes.pl (wcześniej sStore) odpowiedniego oświadczenia na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do firmy eBiznes.pl (wcześniej sStore) przed jego upływem. W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem powyższego terminu prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

c) Firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) zastrzega sobie prawo zmian w Ogólnych Warunkach Umów oraz poszczególnych Regulaminów Usług z ważnych przyczyn, a w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana warunków technicznych usługi, zmiany warunków usług świadczonych przez osoby trzecie na rzecz firmy eBiznes.pl (wcześniej sStore) niezbędnych do świadczenia usług, zmiany w zakresie oferty usług lub przekształceń prawnych firmy eBiznes.pl (wcześniej sStore). Zmiany te będą obowiązywać od dnia udostępnienia nowej wersji dokumentu Ogólnych Warunków Umów lub dodatkowych Regulaminów Usług dostępnych na stronach www firmy eBiznes.pl (wcześniej sStore). O zmianach Klient zostanie poinformowany poprzez pocztę e-mail udostępniony w Panelu Klienta firmy eBiznes.pl (wcześniej sStore). Konsument ma prawo do złożenia oferty wcześniejszego rozwiązania umowy w terminie 14 dni od chwili poinformowania go przez firmę eBiznes.pl (wcześniej sStore) o wprowadzonych zmianach. Termin dla Klienta nie będącego Konsumentem wynosi 7 dni.

d) Oferta, o której mowa w punkcie 11.c, powinna zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

e) W przypadku skutecznego złożenia oferty firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) ma prawo do:

– przyjęcia oferty za zwrotem opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych świadczeń,

– odrzucenia takiej oferty i dalszego świadczenia usługi na wcześniej obowiązujących zasadach do końca bieżącego Okresu Abonamentowego danej usługi.

– firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) poinformuje Klienta drogą pisemną o zajętym stanowisku w tej sprawie.

f) W sprawie umowy pomiędzy Klientem a firmą eBiznes.pl (wcześniej sStore) ma zastosowanie prawo polskie. Strony umowy zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

g) Wszelkie spory pomiędzy Klientem a firmą eBiznes.pl (wcześniej sStore), którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby firmy eBiznes.pl (wcześniej sStore). Powyższe wskazania co do właściwości sądu nie mają zastosowania dla Klientów będących Konsumentami. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba firmy eBiznes.pl (wcześniej sStore).

h) Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności

i) Dokument – Ogólne Warunki Umów – z dnia 04.12.2013 r.

 

 

 

W razie wystąpienia problemów technicznych Klient proszony jest o wysłanie zgłoszenia na e-mail pomoc@ebiznes.pl » lub poprzez formularz zgłoszeń »

 

 

 

Przy zakupie oprogramowania sklepu internetowego w wersji własnościowej – licencja samodzielna – obowiązuje również regulamin – umowa licencyjna.