Polityka prywatności

Home|Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Usługi oferowane przez firmę eBiznes.pl (wcześniej sStore) są usługami całkowicie komercyjnymi. Kwestie związane z Twoją prywatnością i bezpieczeństwem są dla nas ważnym elementem prowadzonej działalności, a polityka opiera się na czterech głównych filarach:

  • 1. Przetwarzanie danych osobowych Klienta.
  • 2. Zabezpieczenie usługi hasłem.
  • 3. Polityka plików „cookies”.
  • 4. Audyt przetwarzania danych osobowych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 11 lok. 1, 42-202 Częstochowa, zarejestrowana w 2008 roku – nr wpisu do ewidencji gospodarczej: 86311, wydany przez Prezydenta Miasta Częstochowy. Nr NIP PL 577 180 37 97, REGON 241063904.

2) eBiznes.pl (wcześniej sStore) powołało Inspektora ochrony danych. Dane do kontaktu: adres e-mail: IODO@ebiznes.pl

3) eBiznes.pl (wcześniej sStore) przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym, w Panelu Klienta oraz przesłane na firmowe adresy e-mail. Zakres tych danych są uwarunkowane rodzajem zamówionej usługi. Podstawowy zakres tych danych to: imię i nazwisko lub firma, PESEL albo NIP, adres zamieszkania lub adres siedziby, adresy kontaktowe (adres korespondencyjny, adres email, telefon), imię i nazwisko lub firma osoby wskazanej przez Ciebie, jako osoba uprawniona do reprezentacji Ciebie w sprawach dotyczących Twoich usług, a także jej dane kontaktowe.

4) W zakresie niezbędnym do wykonania, zawartej przez Ciebie z eBiznes.pl (wcześniej sStore), umowy o świadczenie usług oferowanych przez eBiznes.pl (wcześniej sStore), a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez eBiznes.pl (wcześniej sStore) działań na Twoje żądanie, oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez eBiznes.pl (wcześniej sStore) obowiązku prawnego i wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez eBiznes.pl (wcześniej sStore) (wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych) – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

5) Firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami eBiznes.pl (wcześniej sStore)) oraz Rejestrom Nazw Domen i Jednostkom Certyfikującym w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania zawartej przez Ciebie z eBiznes.pl (wcześniej sStore) umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom eBiznes.pl (wcześniej sStore) na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy eBiznes.pl (wcześniej sStore) a Podwykonawcami eBiznes.pl (wcześniej sStore). Przekazanie Twoich danych osobowych Rejestrom Nazw Domen następuje na podstawie zawartej przez Ciebie z Rejestrem Nazw Domen umowy o rejestrację Nazwy Domeny. Przekazanie Twoich danych osobowych Jednostkom Certyfikującym następuje na podstawie zawartej przez Ciebie z Jednostką Certyfikującą umowy o rejestrację certyfikatu SSL. Ponadto eBiznes.pl (wcześniej sStore) jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, policji, organów i innych instytucji.

6) Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w szczególności gdy będzie wymagało to udziału Podwykonawców eBiznes.pl (wcześniej sStore), posiadających siedziby poza obszarem EOG.

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z eBiznes.pl (wcześniej sStore) umowy o świadczenie usług oferowanych przez eBiznes.pl (wcześniej sStore), w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie, do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z eBiznes.pl (wcześniej sStore) umowy o świadczenie usług oferowanych przez eBiznes.pl (wcześniej sStore). Jednak Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej, będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych.

8) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz cały czas prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

9) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

10) W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są zbierane na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz li. f) RODO, brak podania przez Ciebie wszystkich wymaganych danych osobowych w zależności od okoliczności, może spowodować odmowę zawarcia z Tobą umowy o świadczenie usług oferowanych przez eBiznes.pl (wcześniej sStore) lub stanowić przeszkodę albo utrudnienie w zawarciu lub wykonaniu umowy o świadczenie usług oferowanych przez eBiznes.pl (wcześniej sStore). W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oczywiście odmowa wyrażenia przez Ciebie zgody w celach marketingowych lub cofnięcie tej zgody uniemożliwi eBiznes.pl (wcześniej sStore) informowanie Ciebie o nowych ofertach i organizowanych promocjach.

 

11) Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrazisz na to zgodę.

ZABEZPIECZENIE USŁUGI HASŁEM

Każda usługa uruchamiana na hostingu eBiznes.pl (wcześniej sStore), jest zabezpieczona hasłem dostępu. Hasło to musi spełniać wymagania co do ilości znaków w tym liter, liczb, znaków specjalnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych. W ten sposób dostęp do panelu klienta, konta czy domeny, możliwy jest wyłącznie po prawidłowej autoryzacji. Za pośrednictwem udostępnionych w Panelu Administracyjnym mechanizmów, możesz w dowolnej chwili zmieniać hasła na inne. Jeśli zapomniałeś hasła, dostępna jest sformalizowana procedura nadania nowego hasła, opisana na stronie pomocy firmy eBiznes.pl (wcześniej sStore).

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

„Cookies” to pliki tekstowe, czyli dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator. Pliki „Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania przez użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies”, mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Stosujemy „cookies” sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. „Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku „cookies” – każdy użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia w swojej przeglądarce. „Cookies” stosowane przez partnerów operatora strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach każdej przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania. W przypadku aplikacji udostępnianych przez eBiznes.pl (wcześniej sStore) akceptacja „cookies” jest wymagana w celu prawidłowego korzystania m.in. z systemu rejestracji usług, programu pocztowego, panelu klienta. Informacje uzyskiwane przez eBiznes.pl (wcześniej sStore) za pośrednictwem plików „cookies”, mogą być udostępniane podmiotom powiązanym na podstawie umów powierzenia z eBiznes.pl (wcześniej sStore), z zastrzeżeniem, że będą one wykorzystywane w celach analogicznych, jak to opisano powyżej. W tych samych celach firma eBiznes.pl (wcześniej sStore) może również pozyskiwać informacje przekazywane za pośrednictwem plików „cookies”, stosowanych przez podmioty powiązane z eBiznes.pl (wcześniej sStore).